Αρχαιρερίες στο Σωματείο Εργατών–Εργατριών γης Αγροτικών Προϊόντων Κονσερβοποιείων Διαλογητηρίων Ψυγείων  ν. Πέλλας.

2021-11-03

Μετά της αρχαιρεσίες του σωματείου μας σας κοινοποιούμε τη σύνθεση του ΔΣ του σωματείου μας που προέκυψε κατά την πρώτη συνεδρίαση των νεοεκλεγμένων μελών :

Στις 25/10/2021 στα γραφεία του ΕΚΠ συνήλθε σε συνεδρίαση μετά από την εκλογή του το νέο Διοικητικό συμβούλιο της παραπάνω αναφερομένης οργάνωσης που προήλθε από της Αρχαιρεσίες στις 16 και 17/10/2021 με μοναδικό θέμα:

Συγκρότηση σε σώμα

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία άρχισε η συνεδρίαση και μετά από μυστική ψηφοφορία προέκυψε το παρακάτω αποτέλεσμα :

*Πρόεδρος: Σαλτζίδου - Χαμαλίδου Μάρθα

*Αντιπρόεδρος: Στυλιανίδου Αναστασία

*Γεν. Γραμματέας: Θεοδοσιάδου Κυριακή

*Ταμίας: Στεργίου Ζαχαρούλα

*Έφορος: Σαββίδου Αναστασία

*Αν. Γεν. Γραμματέας: Κεσίδου Ευθυμία

*Μέλος-Αναπληρωτής Ταμία: Ιωαννίδου Δήμητρα