Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης στο Δήμο Έδεσσας

2020-05-08

Ο Δήμαρχος Έδεσσας Δημήτρης Γιάννου, προκήρυξε την διαδικασία για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης. Συγκεκριμένα:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη του:

- το άρθρο 77 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011 και το άρθρο 7 του Ν.4623/19

-την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1/661/07.01.2020

- την υπ' αριθ. 24/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό ελάχιστου περιεχομένου της προκήρυξης Προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου έως την έναρξη της επόμενης δια ζώσης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η ημερομηνία και η ώρα της οποίας θα γνωστοποιηθεί με την έκδοση και

δημοσίευση της Πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.

Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.

Η επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης θα γίνει με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Πρόσωπο που δεν συγκεντρώσει την ανωτέρω ειδική πλειοψηφία των 3/5, ούτε στην πρώτη, ούτε στην επαναληπτική ψηφοφορία, δεν μπορεί να επιλεγεί Συμπαραστάτης.

Συμπαραστάτης επιλέγεται αυτός που συγκεντρώσει στο πρόσωπό του τους ψήφους που αντιστοιχούν στην πλειοψηφία των 3/5 επί των πραγματικά παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που παρευρίσκονται κατά την έναρξη της ψηφοφορίας.

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου θα αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/2010 όπως

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 4555/2018.

Με την κατάθεση της σχετικής αίτησης ο υποψήφιος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την κοινοποίηση των παραπάνω εγγράφων (δήλωση υποψηφιότητας, βιογραφικό, υπεύθυνη δήλωση) στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας.

Πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας. Αρμόδια κα Ουρανία Πασιαλή Διεύθυνση Πλ Αιγών 1 Έδεσσα, Τηλέφωνο 2381350783.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

.