Πρόσληψη 24 υδρονομέων στο Δήμο Πέλλας- Οι αιτήσεις από σήμερα

2020-05-05

Ο Δήμαρχος Πέλλας ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) Υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2020, ανά Δημοτική Ενότητα, ως εξής:

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Αίτηση

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα( δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα), η οποία χορηγείται από την υπηρεσία.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους.

5. Δημοτική ενημερότητα.

6. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.

7. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

8. Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται από την επομένη της ανακοίνωσης, δηλαδή από 05/05/2020 μέχρι και 11/05/2020 στον Πρόεδρο των παραπάνω Κοινοτήτων του Δήμου Πέλλας.

2 συνημμένα