ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία : Δέκα άμεσα μέτρα για το άνοιγμα των σχολείων

Η έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς, υπό τις δεδομένες υγειονομικές και κοινωνικές συνθήκες, έχει προσλάβει έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά. Το ζήτημα υπερβαίνει τις συνήθεις διαστάσεις τις πολιτικής διαχείρισης μιας δημόσιας / κοινωνικής λειτουργίας. Με την γενική εμπειρία της καραντίνας του Μάρτη - Μάη, της προβληματικής από κάθε άποψη διαχείρισης και οργάνωσης της αναγκαστικής καταφυγής στην Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, της ιδιότυπης επαναλειτουργίας των σχολείων λίγο πριν το τέλος της χρονιάς οφείλουμε να πολιτικοποιήσουμε τις ανησυχίες και τις αβεβαιότητες που διαπερνούν τη κοινωνία σε προοδευτική κατεύθυνση.

Η επιλογή της κυβέρνησης για το άνοιγμα των σχολείων και ΑΕΙ με τους όρους που τη συνοδεύουν είναι πρωτίστως πολιτική, στη συνέχεια του success story της άνοιξης.

Οι κυβερνητικές επιλογές για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς έχουν το πρόσημο των αντιφάσεων και τα ελλειμμάτων της κυβερνητικής διαχείρισης της κρίσης, υγειονομικής, εργασιακής και οικονομικής. Έχουν επισημανθεί οι αντιφάσεις και τα αδιέξοδα και έχει ασκηθεί επανειλημμένα η πολιτική κριτική του κόμματος μας - βλ. ανακοινώσεις και παρεμβάσεις της κοινοβουλευτικής μας εκπροσώπησης και του Τμήματος Παιδείας, του σ. Προέδρου - ενώ παράλληλα έχει διατυπωθεί ένα συνεκτικό σχέδιο μιας εναλλακτικής πολιτικής διαχείρισης της επιδεινούμενης υγειονομικής κρίσης - βλ. 10 προτάσεις.

Η γενική μας παρέμβαση διαμόρφωσε τους ευνοϊκούς όρους για μια αντίστοιχη και ομόρροπη κινητοποίηση των συνδικάτων των εργαζομένων εκπαιδευτικών καθώς και συλλογικοτήτων της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Πρέπει να επισημανθεί πως οι κυβερνητικές επιλογές δεν προκύπτουν αποκλειστικά ως αποτέλεσμα προχειρότητας η ανικανότητας σχεδιασμού. Αποτελούν παράγωγα της νεοφιλελεύθερης ιδεοληψίας της κυβέρνησης που για κάθε κοινωνική ανάγκη η πρόβλημα κατασκευάζει δημοσιονομικές εξισώσεις λιτότητας και εμπορευματοποίησης / ιδιωτικοποίησης. Πολιτικά δε η απαξίωση προς τη καθολικότητα και τον δημόσιο χαρακτήρα των κοινωνικών αγαθών επιβεβαιώνεται με την νομοθέτηση σκληρά συντηρητικών ρυθμίσεων το καλοκαίρι έναντι της αναγκαίας προετοιμασίας για το β' κύμα της πανδημίας, όπως τη νομοθέτηση της περαιτέρω επιβάρυνσης της μαθητικής πυκνότητας ανά τάξη (από 22 σε 25 μαθητές). Ας προστεθεί και ο ιδιότυπος αναχρονισμός της Κεραμέως με τις διαβόητες διατάξεις πειθάρχησης, χειραγώγησης και αυταρχισμού που νομοθετήθηκαν και τώρα εν αμφισβητείται η συνταγματική νομιμότητα τους (βλ. αποφάσεις και συστάσεις Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).

Σε αντιδιαστολή η δική μας απάντηση πρέπει να χαρακτηρίζεται από την πολιτική συμπύκνωση των κοινωνικών αιτημάτων και αναγκών για προστασία της δημόσιας υγείας και την καθολικότητα ενός σύγχρονου και ποιοτικού συστήματος εκπαίδευσης. Η δική μας εναλλακτική πολιτική πρόταση πρέπει να απαντά και στις ειδικές συνθήκες της υγειονομικής κρίσης και στις απαιτήσεις ενίσχυσης της μορφωτικής αποστολής του δημόσιου συστήματος εκπαίδευσης. Γι' αυτό προϋπόθεση για την κοινωνική αξιοπιστία της αποτελεί η συμμετοχή και κινητοποίηση της ίδιας της κοινωνίας. Δεν έχουμε μια καλύτερη υγειονομικά επιστημονική συνταγή προστασίας, μια καλύτερη διαχειριστική η δημοσιονομική εξίσωση αλλά μια Άλλη, Δημοκρατική πρόταση πολιτικής αντιμετώπισης τόσο των ειδικών κρισιακών καταστάσεων της πανδημίας όσο και της γενικότερης κρίσης των κοινωνικών / δημόσιων λειτουργιών και θεσμών σε σχέση με τις κοινωνικές ανάγκες. Γι' αυτό επιμέναμε στην ανάγκη θεσμικού διαλόγου για την προετοιμασία της νέας χρονιάς από την άνοιξη, γι' αυτό καταθέταμε προτάσεις. Δεν επιδιώκαμε ούτε επιζητούμε κάποιου είδους συναίνεση αλλά στα πλαίσια της δημοκρατικής αντιπαράθεσης και του πολιτικού ανταγωνισμού, επιδιώκουμε να διευρυνθεί ο χώρος για να αποτυπωθούν οι κοινωνικές ανάγκες και αιτήματα σε δημόσιες πολιτικές. Οι προτάσεις μας δεν κατατίθενται στο πλαίσιο μιας ανταλλαγής συνταγών αλλά αποτελούν κατευθύνσεις κοινωνικής διεκδίκησης και σχέδια παρέμβασης σε συμμετοχικά και αντιπροσωπευτικά θεσμικά πεδία. Έτσι δεν εξαντλούνται στις απαραίτητες κινήσεις στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο αλλά επιβάλλουν την μεταφορά της αντιπαράθεσης με τα κυβερνητικά μέτρα στη κλίμακα των σχολικών κοινοτήτων, των Πανεπιστημιακών Τμημάτων, του τόπου ζωής, εργασίας και εκπαίδευσης.

Τα 10 άμεσα μέτρα που έχουμε προτείνει:

  • έκτακτοκονδύλιαπότονπροϋπολογισμό για την υγειονομική θωράκιση των σχολείων και την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού. - ΜέχριτώραδενέχειδιατεθείούτεέναπρόσθετοευρώστουςΚεντρικούς ΑυτοτελείςΠόρουςτηςΑυτοδιοίκησηςπουέχειτηνευθύνητηςχρηματοδότησηςτωνσχολικώνμονάδων.
  • αυξημένατεστ για εκπαιδευτικούς και ευάλωτες κατηγορίες μαθητών, - Δενπροβλέπεταιούτεκανθερμομέτρηση, ενώαπόκάποιαπρώτασυμβάντα (πχΠεριστέρι, Ρέθυμνο, Αγ. Παρασκευή) φαίνεταιπωςτασχετικάπρωτόκολλαιχνηλάτησηςκλπδενεφαρμόζονται, αλλάούτεείναιεπαρκή.
  • δωρεάνμάσκες καιαντισηπτικά στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, - ΟδιαγωνισμόςτηςΚΕΔΕολοκληρώθηκετούτητηβδομάδαακόμαδενέχουνφτάσειτασχετικάυλικάστασχολεία. ΓιαταΑΕΙυπάρχειμιαγενικήσιωπή...
  • σχολαστικήκαθαριότητατωναιθουσώνκαιτων WCμε πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, - οιπροσλήψειςπροσωπικούμετονέοεργασιακόσχήματων 10 συμβάσεωνουσιαστικάολοκληρώνονταιτηνΠαρασκευή 11.09, ενώαφορούνόσεςκαθαρίστριεςεργάζοντανκαιπέρσι. ΓιατιςόποιεςπρόσθετεςανάγκεςτοΥΠΕΣκατευθύνειτουςΟΤΑστηνχρήσηιδίωνπόρων. Νασηκώσουμεμεθόρυβοτοόλοθέμακαιστουςαυτοδιοικητικούςθεσμούς. Δεναρκείμιατυπικήανακοίνωσηγκρίνιαςαπότουςδημάρχους. ΗπροοπτικήνομοθέτησηςτηςαπλήςαναλογικήςτουςκινητοποιούσεσεδιαδηλώσειςκαικαταλήψειςτουΥΠΕΣ. ΝααπαιτήσουμετηνθεσμικήενεργοποίησητουμοναδικούαποφασιστικούοργάνουτωνΟΤΑ, τωνΔημοτικώνσυμβουλίωνώστεναοργανωθείέναέμπρακτοθεσμικόκίνημαδιεκδίκησηςαλλάκαιστιςειδικέςπεριπτώσειςΔήμωνμευπαρκτά (μηδεσμευμένα) αποθεματικάνααπαιτήσουμετηχρήσητους.
  • τάξεις 10-12 μαθητών, όπου απαιτείται, με προσθήκη ή αναδιαμόρφωση αιθουσών, - ΑνάΔήμομπορούμενασυντάξουμεέναπραγματικόσχέδιοαξιοποίησηςτωνδημοτικώνκαιδημόσιωνυποδομώνπρωτίστως, ώστετοσχετικόαίτημαναμπορείναπείθειγιατονρεαλισμότου, νακινητοποιείαλλάκαιναεμπεδώνειμιαάλληκοινωνικήαντίληψηγιατηναξίατουδημόσιουχώρου.
  • επιτάχυνση των 10.500 μόνιμωνδιορισμών εκπαιδευτικών, και
  • πρόσληψη επιπλέοναναπληρωτών φέτος, Οιανάγκεςπρόσληψηςνέουεκπαιδευτικούπροσωπικούυποτάσσονταιστονακατάληπτομέσοόροτων 17 μαθητώνανάτάξηκαιοργανώνονταιμετημορφήτρίμηνωνσυμβάσεων. Οιδεπροσλήψειςαναπληρωτώνπραγματοποιούνταιμετησυνήθησυντηρητικήραθυμίακαιαδιαφορία (μέχριτώραπερίπουστο 50% τουπερσινούδυναμικού). ΕδώαπαιτείταιηοργάνωσηενόςγενικευμένουκοινωνικούαιτήματοςπουναδιεκδικείμιαπολιτικήενίσχυσηςσχολείωνκαιΑΕΙμεμόνιμοπροσωπικόγιαναανταποκριθούνστασταθερήβάσηστημορφωτικήαποστολήτουςκαιναέχειβάσημιαανάλογηπολιτικήπρογραμματισμούκαιαποτίμησηςτουεκπαιδευτικούέργου. ΑξιολόγησημεσυνθήκεςάτυπηςκαιευέλικτηςεργασίαςδεκάδωνχιλιάδωνεκπαιδευτικώντελικάαποτελείμηχανισμόχειραγώγησηςκαιπεριστολήςτηςμορφωτικήςαποστολήςτηςΠαιδείας.
  • εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσωτωνδημόσιωνδικτύων -χωρίς αποκλεισμούς- εκεί όπου οι επιδημιολογικές συνθήκες την επιβάλλουν, - Ηυπόθεσητηςενίσχυσηςτηςαυτονομίαςτωνδημόσιωνεκπαιδευτικώνδικτύωνκαιυποδομώνέναντιτωνοικονομικώνκαιτεχνικώνδεσμεύσεωνπουεπιβάλλουνοισυμβάσειςμε IT εταιρείεςπαραμένειπροτεραιότητα. Στιςνέεςσυνθήκεςηασύγχρονηεκπαίδευσημπορείνααποτελέσειτοπεδίοκαινοτόμωνπαιδαγωγικάκαιεπιστημονικάπαρεμβάσεωναπότονκόσμοτηςεκπαίδευσης, ωθώνταςτιςθεσμικέςδομέςσεπρότυπακαιλύσειςπροοδευτικές. Επιπλέονηπιθανότητακαταφυγήςσεεξαποστάσεωςμαθήματαδενπρέπεινααιφνιδιάσεικανένανπια.

ΗπρόσφατηγνωμοδότησητηςΑΠΔΠΧαναδεικνύειτόσοταπροβλήματανομιμότηταςτηςδιαδικασίας (διαβούλευση, ΈκθεσηΑντικτύπου...) όσοκαιτασκοτεινάπαραλειπόμενατηςσύμβασηςτουυπουργείουμετηνεταιρία Cisco, μιαςσύμβασηςπουδενγνωρίζειτοκοινοβούλιο, παράτααιτήματατωνσυντρόφωνμαςτηςΚ.Ο.

  • συντονιστικόόργανοΠαιδείας-ΥγείαςανάΔήμο, σε επικοινωνία με ΕΟΔΥ-Πολιτική Προστασία, για την αξιόπιστη παρακολούθηση των εξελίξεων σε τοπικό επίπεδο και την στοχευμένη παρέμβαση αν χρειαστεί, - Η πρόταση μας γιατ ην συγκρότηση συντονιστικών οργάνων Παιδείας-Υγείας ανά Δήμο προσαρμόζεται στην αναγκαιότητα της διαμόρφωσης μέτρων τοπικής κλίμακας. Οι γενικευμένες και οριζόντιες επιλογές μέτρων μπορεί να αντιστοιχούσα νστιςσυνθήκες αιφνιδιασμού του Φλεβάρη- Μάρτη αλλά με τη εμπειρία που υπάρχει αξίζει να υπάρχει μια χωροκοινωνική κλιμάκωση τωνμέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας, σταπλαίσιαωστόσοκεντρικώνπολιτικώνκατευθύνσεωνκαιελέγχωνστουγειονομικόπεδίο. Δενεπιλέγουμετηναποτυχημένηοργάνωσητηςπεριφερειακήςαυτονομίας (βλ Ιταλία, Γερμανία  και αντίθετα την Ισπανία). Εδώ θα δοκιμασθεί και η επάρκεια  ευθύνης των Περιφερειακών διευθύνσεων και των πρόσφατων επιλογών του υπουργείου.
  • έμφασηστηνέγκυρηενημέρωσηκαιευαισθητοποίησητωνμαθητών για θέματα Δημόσιας Υγείας, για την ιστορία των επιδημιών, για την αξία του εμβολιασμού και των μέτρων ατομικής προστασίας.